Công bố thông tin

Bản tin nhà đầu tư quý IV – 2019

15/02/2020

Kính gửi Quý cổ đông và các đối tác của Công ty cổ phần xây lắp điện 1 (PCC1) “Bản tin nhà đầu tư quý IV – 2019”

Quý cổ đông vui lòng xem và có thể tải về